XẢ KHO DẦU NHỚT – ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC

XẢ KHO DẦU NHỚT - ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC 1

XẢ KHO DẦU NHỚT – ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC

Nội dung chương trình như sau: chi tiết ở từng Showroom

Thời gian áp dụng: Từ 02/01-22/01/2020

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ hệ thống Showroom

XẢ KHO DẦU NHỚT - ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC 2
XẢ KHO DẦU NHỚT - ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC 3
XẢ KHO DẦU NHỚT - ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC 4
XẢ KHO DẦU NHỚT - ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC 5
XẢ KHO DẦU NHỚT - ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC 6
XẢ KHO DẦU NHỚT - ĐẠI TIỆC GIÁ SỐC 7